Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 509912
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data
Anglický název Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 80079-20-12019
ISO/IEC 80079-20-12017
ISO/IEC 80079-20-1:2017/COR12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86809ČSN EN 60079-20-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 80079-20-1 Tato norma uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro směsi plynu nebo pár se vzduchem za normálních podmínek teploty a tlaku (20 °C, 101,3 kPa) tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení. Tento dokument rovněž popisuje i zkušební metodu určenou pro stanovování teploty vznícení par nebo plynů ve vzduchu při atmosférickém tlaku tak, aby bylo možné zvolit odpovídající teplotní třídu zařízení. Hodnoty chemických vlastností látek jsou uváděny jako pomoc pro výběr zařízení, určeného pro použití v nebezpečných prostorech. Mohou být doplněny další publikována data, na základě dostupnosti ověřených výsledků zkoušek. Materiály a jejich vlastnosti uvedené v tabulce (viz příloha B) byly vybrány se specifickým odkazem pro použití zařízení v nebezpečných prostorech. Data, uvedená v tomto dokumentu, byla převzata z mnoha zdrojů, jejich seznam je uveden v bibliografii. Tyto metody pro stanovení MESG nebo AIT mohou být rovněž použity pro směsi plynu, vzduchu a inertního plynu nebo směsi par, vzduchu a inertního plynu. Data pro směsi se vzduchem a inertním plynem však nejsou uvedeny v tabulce.