Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-6+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 509902
Název dokumentu Měřidla přenosu tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
Anglický název Thermal energy meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-6:2015+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507384ČSN EN 1434-6+A1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1434-6+A1 Tato evropská norma stanovuje uvedení do provozu, provozní monitorování a údržbu a vztahuje se na !měřidla přenosu tepelné energie". !Měřidla přenosu tepelné energie" jsou přístroje určené k měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. !Měřidlo přenosu tepelné energie" udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost. Tato norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost. Tato norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty. Tato norma zahrnuje měřidla pouze pro uzavřené systémy, kde je diferenční tlak na tepelné zatížení omezen.