Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 509867
Název dokumentu Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
Anglický název Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-82019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508182ČSN EN 12350-8 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-8 (73 1301) Tento dokument specifikuje zkušební postup pro stanovení hodnoty sednutí-rozlitím a doby t500 pro samo- zhutnitelný beton. Zkouška je vhodná pro tělesa, která mají deklarovanou hodnotu D nejhrubší frakce kameniva použitého v betonu (Dmax) nižší než 40 mm.