Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 509866
Název dokumentu Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
Anglický název Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-72019
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
514752ČSN EN 12350-7 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508181ČSN EN 12350-7 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-7 (73 1301) Tento dokument uvádí dvě metody pro stanovení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu vyrobeném z hutného nebo těžkého kameniva, které má maximální deklarovanou hodnotu velikosti zrn D (Dmax) do 63 mm. Zkouška není vhodná pro betony s konzistencí sednutím menším než 10 mm podle EN 12350-2. Ani jedna z uvedených metod se nemá používat pro betony s lehkým kamenivem, se zpěněnou vysokopecní struskou nebo s velmi pórovitým kamenivem, vzhledem k velké hodnotě opravného součinitele pro kamenivo v porovnání s obsahem vzduchu v betonu.