Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 509859
Název dokumentu Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Anglický název Testing fresh concrete - Part 4: Degree of Compactability
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-42019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508187ČSN EN 12350-4 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-4 (73 1301) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení konzistence čerstvého betonu zkouškou stupněm zhutnitelnosti. Tato zkouška je vhodná pro vzorky, které mají deklarovanou hodnotu nejhrubší frakce kameniva D, která je použita v betonu (Dmax) menší než 63 mm. Jestliže stupeň zhutnitelnosti je menší než 1,04 nebo větší než 1,46, zkouška zhutnitelnosti je nevhodná pro měření konzistence betonu.