Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60479-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332010
Katalogové èíslo 509849
Název dokumentu Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
Anglický název Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.200 - Nehody. Zábrana nehod
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60479-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505884ČSN IEC/TS 60479-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60479-2 (33 2010) Tato část IEC 60479 popisuje účinky střídavého proudu sinusového průběhu o kmitočtu nad 100 Hz na lidské tělo, kterým tento proud protéká. Jsou uvedeny účinky proudu protékajícího lidským tělem pro: -střídavý proud sinusového průběhu s DC složkami, -střídavý proud sinusového průběhu s fázovým řízením, -střídavý proud sinusového průběhu s cyklovým řízením, ale předpokládá se jejich uplatnění pouze pro střídavé proudy o kmitočtech od 15 Hz do 100 Hz. Jsou uvedeny metody rozšiřující uplatnitelnost čistých sinusovek až do kmitočtu 150 kHz, čímž se doplňují údaje v IEC 60479-1. Jsou uvedeny metody pro vyšetření nahodilého komplexu nepravidelných tvarů vln. Tento dokument popisuje účinky proudů protékajících lidským tělem, které mají tvar jednotlivých nebo vícenásobných po sobě následujících pravoúhlých jednosměrných impulzů, sinusových impulzů a impulzů vznikajících následkem vybíjení kondenzátoru. O specifikovaných hodnotách se předpokládá, že je možné je uplatnit pro impulzy trvající od 0,1 ms až do 10 ms včetně. Tento dokument, stejně jako IEC 60479-1, uvažuje pouze s proudy, které jsou lidským tělem vedeny v důsledku přímého přiložení zdroje proudu na lidské tělo. Neuvažuje s proudem indukovaným v těle z důvodu vystavení těla vnějšímu elektromagnetickému poli. Tato základní bezpečnostní publikace je v prvé řadě určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami uvedenými v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby ji používali výrobci nebo certifikační orgány.