Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50291-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 378372
Katalogové èíslo 509836
Název dokumentu Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky
Anglický název Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50291-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87200ČSN EN 50291-2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50291-2 ed. 2 Tento dokument stanoví obecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a v podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel. POZNÁMKA - Pro prázdninové karavanové domy platí EN 50291-1. Tento dokument specifikuje zařízení navržená pro zapůsobení v případě úniku oxidu uhelnatého a zajištění pouze optické nebo zvukové výstražné signalizace (typ B podle EN 50291-1) nebo zajištění optické nebo zvukové výstražné signalizace a výstupní funkce ve formě výstupního signálu, který může přímo nebo nepřímo aktivovat vypínací zařízení a/nebo další pomocné zařízení (typ A podle EN 50291-1) Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení: - pro detekci hořlavých plynů, jiných než je oxid uhelnatý (viz EN 50194-1); - pro detekci CO v průmyslových instalacích nebo komerčních prostorách (viz EN 45544-1, EN 45544-2 a EN 45544-3); - pro měření CO pro účely detekce kouře a požáru.