Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-75
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 509782
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-75: Particular requirements for the basic safety and essential performance of photodynamic therapy and photodynamic diagnosis equipment
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.01 - Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-752019
IEC 60601-2-752017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-75 Tato část IEC 60601 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamické metody, použité pro kompenzaci nebo zmírňování onemocnění, poranění nebo postižení. Princip fotodynamické terapie spočívá ve využití světlocitlivé sloučeniny, která při vystavení specifickým vlnovým délkám světla způsobí fotochemickou reakci. Ve spojení se zařízeními produkujícími tyto specifické vlnové délky světla následuje terapeutický účinek.