Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60934 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354175
Katalogové èíslo 509776
Název dokumentu Jističe pro zařízení (CBE)
Anglický název Circuit breakers for equipement (CBE)
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 609342019
IEC 609342019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62616ČSN EN 60934 ed. 2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 Tato mezinárodní norma platí pro mechanické spínací přístroje označené jako "jističe pro zařízení" (CBE) pro domácnost a podobné použití. Podle této normy jsou CBE určené k zajištění ochrany obvodů v elektrických zařízeních včetně jejich součástí (např. motory, transformátory, vnitřní zapojení). Tato norma zahrnuje také CBE, které je možno používat pro ochranu elektrických zařízení v případě podpětí a/nebo přepětí. Tato norma zahrnuje také CBE, které jsou vhodné pro bezpečné odpojení. POZNÁMKA - Termín "zařízení" zahrnuje spotřebiče. CBE není možné používat pro nadproudovou ochranu instalace elektroinstalačních vedení v budovách. CBE podle této normy mají: - jmenovité střídavé napětí nepřesahující 440 V (mezi fázemi) a/nebo stejnosměrné napětí nepřesahující 250 V; - jmenovitý proud nepřesahující 125 A; - zkratovou schopnost (Icn) nejméně 6 In (AC typy) a 4 In (DC typy), ale nepřesahující 3 000 A. CBE smí mít jmenovitý podmíněný zkratový proud (Inc) ve spojení se specifikovaným zařízením jistícím před zkratem (SCPD). Pokyny pro koordinaci CBE zapojeného ve stejném obvodu s SCPD jsou uvedeny v příloze F. Pro CBE, které mají stupeň ochrany krytem vyšší než IP20 podle IEC 60529 a jsou určené pro použití na místech s nebezpečnými podmínkami okolního prostředí (např. nadměrná vlhkost, teplo nebo chlad, nebo usazování prachu) a na nebezpečných místech (např. tam, kde může dojít k výbuchu), smí být požadována speciální konstrukční provedení. Tento dokument obsahuje všechny požadavky nezbytné k zajištění shody s provozními charakteristikami požadovanými pro tato zařízení typovými zkouškami. Obsahuje také podrobnosti týkající se požadavků na zkoušky a metody zkoušení nezbytné k zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek. Tato norma stanoví: a) charakteristiky CBE; b) podmínky, které musí CBE splňovat, se zřetelem na: 1) jejich činnost a chování v normálním provozu; 2) jejich činnost a chování v případě přetížení; 3) jejich činnost a chování v případě zkratů do jejich jmenovité zkratové schopnosti; 4) jejich dielektrické vlastnosti; c) zkoušky určené pro potvrzení, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity pro zkoušky; d) údaje, které mají být vyznačeny na přístrojích; e) sledy zkoušek, které mají být provedeny, a počet vzorků, které mají být předloženy pro účely certifikace (viz příloha C); f) výrobní kusové zkoušky, které mají být provedeny kvůli zjištění nepřijatelných změn v materiálu nebo výrobě, které by mohly pravděpodobně ovlivnit bezpečnost (viz příloha I).