Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13001-3-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270105
Katalogové èíslo 509634
Název dokumentu Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska
Anglický název Cranes - General design - Part 3-4: Limit states and proof of competence of machinery - Bearings
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.100.01 - Ložiska obecně
53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13001-3-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507558ČSN EN 13001-3-4 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13001-3-4 Tento dokument se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2, které uvádějí obecné podmínky, požadavky a metody, aby se při navrhování a při teoretickém ověřování zabránilo na jeřábech mechanickým nebezpečím. POZNÁMKA 1 - Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v odpovídajících evropských normách jednotlivých typů jeřábů. Tento dokument zahrnuje ložiska jeřábů. Není určen pro ložiska v normalizovaných součástech, například převodovky, motory. Tato ložiska se však navrhují použitím účinků zatížení podle EN 13001-2 a parametrů klasifikace podle EN 13001-1. POZNÁMKA 2 - EN 13001 3-7 je pro převody a převodovky v přípravě a pojednává o účincích zatížení na ložiska v převodových skříních. Následují významné nebezpečné situace a nebezpečné události, které mohou vést pro osoby k rizikům během určeného používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly 4 až 7 tohoto dokumentu jsou nezbytné pro omezení nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícími nebezpečími: - překročení únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava); - překročení teplotních limitů materiálů nebo součástí; - pružnostní nestabilita jeřábu a jeho částí (vzpěr, boulení). Tento dokument se nepoužívá pro jeřáby, které byly vyrobeny před datem vyhlášení EN a slouží jako základ odkazů pro evropské normy jednotlivých typů jeřábů (viz příloha D). POZNÁMKA - EN 13001-3-4 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.