Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 7006 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347006
Katalogové èíslo 509594
Název dokumentu Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací
Anglický název Test requirements for accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV - Part 1: Accessories for cables with extruded insulation
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 629-1-S32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76236ČSN 34 7006 ed. 2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 7006 Tato norma stanovuje zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech s extrudovanou izolací jmenovitého napětí od 3,6 / 6 (7,2) kV do 20,8 / 36 (42) kV. Tato část normy popisuje detailně rozdělení kabelových souborů, jejich uspořádání a zkoušení.