Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60331-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347115
Katalogové èíslo 509588
Název dokumentu Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm
Anglický název Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60331-12019
IEC 60331-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68195ČSN EN 50362 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60331-1 Tato část IEC 60331 specifikuje zkušební metodu pro kabely, u kterých se vyžaduje celistvost obvodu při vystavení ohni a mechanickému rázu za stanovených podmínek. Tento dokument se používá pro kabely se jmenovitým napětím nepřesahujícím 600 V/1 000 V, včetně kabelů se jmenovitým napětím menším než 80 V, metalických datových a telekomunikačních kabelů a kabelů s optickými vlákny. Je určen k použití pro zkoušení kabelů s celkovým průměrem větším než 20 mm.