Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 33 2000-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 509484
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2
Anglický název
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 33 2000-6 Tato TNI, obsahuje doplnění popř. vysvětlení jednotlivých požadavků normy na provádění revizí elektrických instalací nízkého napětí v souvislosti s národními požadavky a národní praxí, stručný odkaz na příslušné právní předpisy, (legislativu) z nichž vyplývá povinnost provádění revizí elektrických zařízení a instalací (tento odkaz není vyčerpávající), doplnění a upřesnění informací pro stanovení termínů na provádění elektrických zařízení a instalací nízkého napětí, stanovení rozhraní (dělících míst) mezi jednotlivými elektrickými zařízeními a instalacemi nízkého napětí, přílohy. TNI se v rámci ČSN 33 2000-6 ed. 2 vztahuje na celý soubor ČSN 33 2000, tedy na elektrické instalace nízkého napětí ve zvláštních objektech, elektrické instalace průmyslových objektů, elektrické instalace komerčních objektů a elektrické instalace obytných objektů. TNI se nevztahuje na elektrické přístroje a spotřebiče napájené šňůrou s vidlicí pro připojení do zásuvky, pevně připojené elektrické stroje a zařízení, podléhající samostatným předpisům a normám, výbušné prostory pokryté soubory ČSN EN 60079 a na hromosvody.