Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 55015 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334215
Katalogové èíslo 509450
Název dokumentu Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
Anglický název Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CISPR 152018
EN IEC 550152019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511023ČSN EN IEC 55015 ed. 5 2020A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94815ČSN EN 55015 ed. 4 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (33 4215) Tato norma platí pro emise (šířené zářením nebo vedením) vysokofrekvenčního rušení: osvětlovacího zařízení (3.3.16); z osvětlovacího dílu víceúčelového zařízení, jehož jednou ze základních funkcí je osvětlování; ze zařízení se zdrojem ultrafialového (UV) nebo infračerveného (IR) záření; z reklamních návěstí; z dekorativního osvětlení; z nouzového osvětlení. Tato norma se nevztahuje na: součásti nebo moduly určené pro zabudování do osvětlovacího zařízení a které nejsou uživatelem vyměnitelné; osvětlovací zařízení pracující v ISM kmitočtových pásmech (podle definice v Rezoluci 63 (1979) ITU Radio Regulation); osvětlovací zařízení pro letadla a letiště (vzletové/přistávací dráhy, servisní zařízení, stojánky); video nápisy; instalace; zařízení, pro která jsou požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v rozsahu vysokofrekvenčních kmitočtů výslovně formulovány v jiných normách CISPR, i když obsahují zabudovanou osvětlovací funkci. Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz. Na kmitočtech, kde nejsou stanovené meze touto normou, není třeba měření provádět. Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy a/nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každé kapitoly/normy pro příslušné funkce v provozu. U zařízení nespadajících do rozsahu platnosti této normy, která obsahují osvětlení jako sekundární funkci, není třeba samostatně posuzovat samostatně osvětlovací funkci podle tohoto dokumentu za předpokladu, že osvětlovací funkce byla v provozu při posuzování podle odpovídající normy. Měření rušení šířeného zářením v této normě nejsou určena pro aplikaci na záměrné vysílání z rádiových vysílačů podle definice ITU, ani na náhodné emise spojené s těmito úmyslnými vysílači. V další části tohoto dokumentu platí, že kdekoliv se použije pojem "světelné zařízení" nebo "EUT", má se na mysli elektrické osvětlení a podobné zařízení spadající do rozsahu platnosti tohoto dokumentu, jak je stanoveno v této kapitole.