Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19353
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833251
Katalogové èíslo 509405
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
Anglický název Safety of machinery - Fire prevention and fire protection
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 193532019
ISO 193532019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507673ČSN EN ISO 19353 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19353 Tento dokument specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Opatření berou v úvahu zamýšlené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití stroje. Poskytuje pokyny k uvážení při snižování rizika požárů strojního zařízení na přijatelnou úroveň prostřednictvím konstrukce stroje, posouzením rizika a pokynů obsluze. Tento dokument není použitelný na: - pojízdné strojní zařízení; - strojní zařízení konstruované s řízenými spalovacími procesy (např. spalovací motory, pece), pokud tyto procesy mohou představovat zdroj vzniku požáru v jiných částech strojního zařízení nebo vně tohoto zařízení; - strojní zařízení používané v prostředí s nebezpečím výbuchu a v prevenci a ochraně proti výbuchu; a - systémy detekce a systémy hašení, které jsou integrovány v budovách s požárním bezpečnostním systémem. Norma není rovněž použitelná pro strojní zařízení nebo komponenty strojního zařízení vyrobené před datem jejího vydání.