Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63044-5-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 509375
Název dokumentu Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.01 - Elektrická příslušenství obecně
29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 63044-5-22019
IEC 63044-5-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63044-5-2 Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS. Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy. Tato norma stanovuje obecné funkční požadavky a zkušební uspořádání pro EMC všech výrobků připojených k HBES/BACS. Tento dokument specifikuje požadavky pro HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu podle definice v IEC 61000-6-1.