Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0032
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730032
Katalogové èíslo 509350
Název dokumentu Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Anglický název Design of building structures loaded by dynamic effects of machines.
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5528ČSN 73 0032 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0032 (73 0032) ČSN 73 0032 platí pro výpočet stavebních konstrukcí včetně základů (dále jen konstrukcí) zatížených dynamickými účinky strojů a strojních zařízení, spočívajících na základové půdě přímo nebo prostřednictvím pružných prvků. Materiál konstrukcí může být libovolný. Konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999 (dále jen Eurokódy). Pro provádění výpočtů stavebních konstrukcí navržených podle jiných norem platí také zásady ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038. Tato norma neplatí pro výpočet konstrukcí vnějšími dynamickými účinky šířícími se základovou půdou. Pro výpočet konstrukcí takto namáhaných platí soubor norem ČSN EN 1998 (73 0036)-Eurokód 8.