Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50600-2-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 509148
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50600-2-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97583ČSN EN 50600-2-3 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 Tato norma se zaměřuje na úpravu okolního prostředí v datových centrech založenou na kritériích a klasifikacích na "dostupnost", "zabezpečení" a "sledování energetické efektivity" v EN 50600-1. Tato norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) řízení teploty; b) řízení provozních látek; c) řízení relativní vlhkosti; d) řízení drobných částic; e) vibraci; f) fyzické zabezpečení systémů pro úpravu okolního prostředí. Požadavky týkající se bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou pokryty jinými normami a předpisy. Nicméně informace uvedené v této normě mohou pomoci při plnění těchto norem a předpisů.