Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369066
Katalogové èíslo 509096
Název dokumentu Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Anglický název Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.160.40 - Elektrické agregáty
29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62040-12019
IEC 62040-12017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512907ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 2019A11
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509762ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 2019Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83414ČSN EN 62040-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (36 9066) Tato část souboru norem se vztahuje na pohyblivé, stacionární, pevné nebo vestavěné UPS pro použití v nízkonapěťových distribučních systémech, které jsou určeny pro instalaci v prostoru přístupném běžným osobám nebo v prostoru s omezeným přístupem, které dodávají AC výstupní napětí s pevným kmitočtem, přičemž napětí na vstupech/výstupech nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a které zahrnují zařízení pro akumulaci energie. Vztahuje se na zásuvné a trvale připojené UPS, ať už se skládají ze systému propojených jednotek nebo nezávislých jednotek, podléhajících instalaci, provozu a údržbě UPS způsobem předepsaným výrobcem. Tato norma specifikuje požadavky na zajištění bezpečnosti pro běžnou osobu, která přichází do styku s UPS a, je-li to výslovně uvedeno, pro kvalifikovanou osobu. Cílem je snížit rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, tepelných, energetických a mechanických nebezpečí při používání a provozu a, je-li to výslovně uvedeno, během servisu a údržby. Tato norma výrobku je harmonizována s příslušnými částmi publikace o bezpečnosti skupiny IEC 62477-1:2012 pro systémy výkonových elektronických měničů a obsahuje další požadavky týkající se UPS. Tato norma se nevztahuje na: UPS, který má DC výstup; systémy pro provoz na pohyblivých plošinách, mimo jiné včetně letadel, lodí a motorových vozidel; externí AC nebo DC vstupní a výstupní distribuční desky, na které se vztahuje jejich specifická norma výrobku; samostatné statické přenosové systémy (STS), na které se vztahuje IEC 62310-1; systémy, kde výstupní napětí je přímo odvozeno z rotujícího stroje; telekomunikační přístroje jiné než UPS pro tyto přístroje; aspekty funkční bezpečnosti, na které se vztahuje IEC 61508 (všechny části).