Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 508912
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
Anglický název Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti 01.11.2021
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506292ČSN EN 71-3+A3 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513409ČSN EN 71-3+A1 2021
Anotace

ČSN EN 71-3 Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, bóru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtuti, niklu, selenu, stroncia, cínu, organických sloučenin cínu a zinku z materiálů hračky a z částí hraček. Obalové materiály se nepovažují za část hračky, pokud nejsou určeny pro hru. Norma obsahuje požadavky na migraci určitých prvků z následujících kategorií materiálů hraček: - kategorie I: suché, křehké, práškové nebo plastické materiály; - kategorie II: kapalné nebo přilnavé materiály; - kategorie III: seškrábnutelné materiály. Požadavky této normy se nevztahují na hračky nebo části hraček, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkci, objemu nebo hmotnosti, jasně vyloučeno jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování či polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou s ohledem na obvyklé nebo předvídatelné chování dětí.