Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50591
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341567
Katalogové èíslo 508892
Název dokumentu Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie
Anglický název Railway Applications - Rolling Stock - Specification and verification of energy consumption
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060.10 - Trakční kolejová vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 505912019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50591 (34 1567) Účelem tohoto dokumentu je zajistit podporu při pořizování drážních vozidel, zejména s ohledem na posouzení nákladů životního cyklu (LCC). Tento dokument platí pro specifikaci a verifikaci spotřeby energie drážních vozidel. Stanovuje kritérium pro spotřebu energie drážních vozidel pro výpočet celkové spotřeby čisté energie, a to buď na sběrači proudu nebo z palivové nádrže, na předem stanoveném jízdním profilu tak, aby bylo zajištěno, že výsledky jsou přímo srovnatelné nebo reprezentativní pro skutečný provoz vlaku. Za tímto účelem tento dokument zohledňuje spotřebu a rekuperaci energie drážních vozidel. Metody stanovení zahrnují simulaci a měření. Tento dokument zajišťuje rámec, který poskytuje jednotně formulované pokyny pro vytváření srovnatelných hodnot energetické náročnosti pro vlaky a lokomotivy, a tím podporuje srovnávání a zlepšení energetické účinnosti drážních vozidel. Tento dokument nezahrnuje srovnání spotřeby energie s jinými způsoby dopravy nebo dokonce srovnání mezi dieselovou a elektrickou trakcí, zahrnuje pouze spotřebu energie samotného drážního vozidla.