Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-8-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 508836
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.020.01 - Životní prostředí a ochrana životního prostředí obecně
27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-8-12019
HD 60364-8-1:2019/AC2019
IEC 60364-8-12019
IEC 60364-8-1:2019/COR12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99019ČSN 33 2000-8-1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Tato část IEC 60364 stanovuje další požadavky, opatření a doporučení pro návrh, montáž, provoz a revize všech typů elektrické instalace nízkého napětí, včetně místní výroby a skladování elektrické energie pro optimalizaci celkového efektivního využití elektrické energie. Zavádí požadavky a doporučení pro návrh a hodnocení energetické účinnosti (EE) elektrické instalace v rámci managementu energetické účinnosti s cílem získat co nejlepší stálou funkčně ekvivalentní službu při co nejnižší spotřebě elektrické energie a co nejpřijatelnější energetické dostupnosti a ekonomické rovnováhy. Tyto požadavky, doporučení a metody se v rámci rozsahu platnosti IEC 60364 (soubor) vztahují na nové instalace a modifikace provozovaných instalací. Tato norma se vztahuje na elektrickou instalaci budovy nebo soustavy a nevztahuje se na výrobky. Energetická účinnost výrobků a jejich provozních požadavků je zahrnuta v příslušných výrobkových normách. Stanoví-li jiná norma pro specifické požadavky pro konkrétní část systému nebo pro používání instalace (např. výrobní systém, na který se vztahuje ISO 20140 soubor)), smí tyto požadavky nahradit požadavky v tomto dokumentu. Tato norma se konkrétně nezabývá automatizačními soustavami budovy. Tato publikace o energetické účinnosti je primárně určena pro použití jako norma energetické účinnosti pro elektrické instalace nízkého napětí uvedené v kapitole 1, ale je také určena pro použití technickou komisí při přípravě norem v souladu se zásadami uvedenými v pokynu IEC 119 a pokynu IEC 118.