Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60479-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332010
Katalogové èíslo 508723
Název dokumentu Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska
Anglický název Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.200 - Nehody. Zábrana nehod
13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60479-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92132ČSN IEC/TS 60479-1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60479-1 (33 2010) Tato část IEC 60479 poskytuje základní návod týkající se účinků proudu způsobujícího úraz na lidské bytosti a hospodářská zvířata.