Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10634
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757776
Katalogové èíslo 508652
Název dokumentu Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí
Anglický název Water quality - Preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.70 - Zkoušení biologických vlastností vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 106342018
ISO 106342018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507432ČSN EN ISO 10634 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10634 Tento dokument specifikuje postupy pro přípravu málo rozpustných organických látek (např. kapalných a pevných látek) s rozpustností ve vodě menší než přibližně 100 mg/l a jejich přidání do zkušebních nádob pro následnou zkoušku biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí s použitím standardních metod. Následné zkoušky biologické rozložitelnosti jsou založeny především na metodě stanovení uvolněného oxidu uhličitého popsané v ISO 9439 a na stanovení spotřeby kyslíku popsané v ISO 9408 a na dodržení běžných opatření pro ISO 10707. Je třeba poznamenat, že nejsou vhodné metody, které jsou založeny na stanovení úbytku rozpuštěného organického uhlíku (DOC).