Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 943-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832726
Katalogové èíslo 508627
Název dokumentu Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
Anglický název Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 943-1:2015+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501622ČSN EN 943-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 943-1+A1 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy nošené na ochranu proti pevným, kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných a pevných aerosolů. Ochrana proti částicím je omezena pouze na fyzické pronikání částic. Tato norma nestanoví minimální kritéria k ochraně před nechemickými riziky, například radiologickými, ohněm, tepelnými riziky, rizikem výbuchu, infekčními činiteli. Tento typ OOP není určen ani pro úplné ponoření do kapalin. Základní kritéria na provedení pro komponenty rukavic, obuvi nebo pro ochranu dýchacích orgánů jsou uvedena v jiných evropských normách. Ochrana proti chemikáliím, jako jsou například činidla citlivá na vzduch, nestabilní výbušniny a kryogenní kapaliny, je mimo rámec této normy.