Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0601
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730601
Katalogové èíslo 508311
Název dokumentu Ochrana staveb proti radonu z podloží
Anglický název Protection of buildings against radon from the soil
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.280 - Radiační ochrana
91.120.99 - Ostatní normy týkající se ochrany budov a v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74983ČSN 73 0601 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0601 Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží zajišťující, že ve stavbách nedojde k překročení referenční úrovně pro objemovou aktivitu radonu (OAR). Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané do staveb.