Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0602
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730602
Katalogové èíslo 508310
Název dokumentu Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
Anglický název Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.280 - Radiační ochrana
91.120.99 - Ostatní normy týkající se ochrany budov a v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74984ČSN 73 0602 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0602 Předmětem této normy jsou optimalizované principy používání stavebních materiálů v nových stavbách a doporučené optimalizované postupy pro navrhování a provádění opatření ve stávajících stavbách, v jejichž pobytových prostorech byl zjištěn příkon prostorového dávkového ekvivalentu nebo objemová aktivita radonu vyšší než referenční úrovně, nebo kde hodnoty těchto veličin nejsou optimalizované a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál.