Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13370
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730559
Katalogové èíslo 508211
Název dokumentu Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
Anglický název Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 133702017
ISO 133702017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503652ČSN EN ISO 13370 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13370 Tato norma poskytuje metody výpočtu měrných tepelných toků a tepelného toku stavebními prvky, které se nacházejí v tepelném styku se zeminou, včetně podlah na zemině, zvýšených podlah a suterénů. Platí pro stavební prvky nebo jejich části, které leží pod vodorovnou rovinou v ohraničujících stěnách budovy. Tato norma zahrnuje výpočet za ustáleného stavu složky přenosu tepla (roční průměrný tepelný tok) a složky přenosu tepla ovlivněné ročním periodickým kolísáním teploty (sezónní kolísání tepelného toku okolo ročního průměru). Tyto sezónní výkyvy jsou získány na měsíční bázi a, s výjimkou aplikace dynamických simulačních programů v příloze D, v tomto dokumentu se nevztahují na kratší časové úseky. Výpočet přenosu tepla zeminou lze provádět pomocí numerických výpočtů, které umožňují také analýzu tepelných mostů včetně styků mezi stěnou a podlahou pro stanovení minimálních vnitřních povrchových teplot. V tomto dokumentu jsou uvedeny metody, které berou v úvahu trojrozměrný charakter tepelného toku v zemi pod budovami.