Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-10+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 508142
Název dokumentu Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-10:2011+A12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502578ČSN EN 1366-10+A1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-10+A1 (73 0857) Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro posouzení chování klapek pro odvod kouře při zvýšené teplotě nebo v podmínkách požáru. Je nutné upozornit, že před provedením těchto zkoušek je nutno zhodnotit, zda posuzovaná klapka pro odvod kouře nevyžaduje zkoušení podle EN 1366-2. Požaduje se, aby zkoušky klapek pro odvod kouře potvrdily splnění požadavků EN 12101-8 pro zkoušky v peci, k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek. Klapky pro odvod kouře zkoušené podle této evropské normy mají být klasifikovány podle EN 13501-4 a k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek. Z tohoto důvodu musí být tato evropská norma používána ve spojení s EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 a EN 1363-1, poslední uvádí další podrobnosti pro zkoušení požární odolnosti. Při instalaci je nutno vzít v úvahu požadavky na potrubí pro odvod kouře, které jsou uvedeny v EN 1366-8 a EN 1366-9.