Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TR 60079-32-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 508139
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
Anglický název Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic Hazards - Guidance
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 60079-32-12018
IEC/TS 60079-32-12013
IEC/TS 60079-32-1:2013/A12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99823ČSN CLC/TR 60079-32-1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Tato norma poskytuje návod pro zařízení, produkty a vlastnosti technologie nezbytné pro zabránění nebezpečí iniciace a elektrostatického šoku vznikající od elektrostatiky stejně jako i provozní požadavky potřebné pro zabezpečení bezpečného použití zařízení, produktu nebo technologie. Lze jej použít při posuzování rizik od elektrostatických nebezpečí nebo při přípravě norem pro skupiny výrobků nebo konkrétních výrobkových norem pro elektrické nebo neelektrické stroje nebo zařízení. Jsou zde zohledněna nebezpečí spojená se statickou elektřinou v průmyslových procesech a prostředích, která nejčastěji způsobují problémy. Tyto procesy zahrnují manipulaci s pevnými látkami, kapalinami, prachy, plyny, aerosoly a výbušninami. Ve všech případech jsou identifikované zdroje a povaha elektrostatického nebezpečí a poskytnuta určitá doporučení je se s nimi vypořádat. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout standardní doporučení pro ochranu před statickou elektřinou, jako je uzemňování vodivých předmětů, snížení nabíjení a omezení nabíjitelných ploch u izolantů. V některých případech je statická elektřina součástí procesů jako například elektrostatické nanášení, ale často se jedná o nežádoucí vedlejší účinky, o kterých tento návod pojednává. V případě, splnění standardních doporučení uvedených v tomto dokumentu lze očekávat, že riziko od nebezpečných elektrostatických výbojů ve výbušné atmosféře je na přijatelně nízké úrovni. Pokud nelze požadavky tohoto dokumentu splnit, může být za podmínky, že bude dosaženo alespoň stejné úrovně bezpečnosti použito alternativních přístupů. Základní informace o vytváření nežádoucí statické elektřiny u pevných látek, kapalin, plynů, výbušnin a také na osobách společně s popisem jak vytvořené náboje způsobují iniciaci nebo elektrostatické šoky jsou uvedeny v přílohách a v IEC/TR 61340-1. Tuto technickou specifikaci nelze použít pro nebezpečí statické elektřiny ve vztahu k blesku nebo poškození elektronických součástek. Účelem této technické specifikace není náhrada norem, které platí určité výrobky a situace v průmyslu.