Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 689+AC
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833631
Katalogové èíslo 507934
Název dokumentu Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Anglický název Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti 01.06.2020
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.30 - Ovzduší na pracovišti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 689:2018+AC2019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505555ČSN EN 689 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509635ČSN EN 689+AC 2020
Anotace

ČSN EN 689+AC This European Standard specifies a strategy to perform representative measurements of exposure by inhalation to chemical agents in order to demonstrate the compliance with occupational exposure limit values (OELVs). This European Standard is not applicable to OELVs with reference periods less than 15 min.