Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60898-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354170
Katalogové èíslo 507791
Název dokumentu Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)
Anglický název Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60898-12019
IEC 60898-12015
IEC 60898-1/COR12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68639ČSN EN 60898-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60898-1 ed. 2 Tato část IEC 60898 platí pro AC vzduchové jističe určené pro provoz při 50 Hz, 60 Hz nebo 50/60 Hz, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 440 V (mezi fázemi), jmenovitý proud nepřesahuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřesahuje 25 000 A. Pokud je to možné, je v souladu s požadavky uvedenými v IEC 60947-2. Tyto jističe jsou určeny pro ochranu proti nadproudům v elektrických instalacích v budovách a v podobných aplikacích; jsou navrženy pro používání nepoučenými osobami a pro provoz bez údržby. Jsou určeny pro používání v prostředí se stupněm znečištění 2 a přepětí kategorie III. Jsou vhodné pro bezpečné oddělení. Jističe podle této normy jsou vhodné pro používání v IT soustavách za předpokladu, že jsou splněny požadavky HD 60364-4-43. Tato norma platí také pro jističe, které mají více než jeden jmenovitý proud, pokud prostředky pro změnu z jedné diskrétní jmenovité hodnoty na druhou nejsou přístupné v normálním provozu a že jmenovitou hodnotu nelze změnit bez použití nástroje. Tato norma neplatí pro jističe určené pro ochranu motorů, jističe, jejichž proudové nastavení je možné nastavovat prostředky přístupnými pro uživatele. Pro jističe se stupněm ochrany krytem vyšším než IP20 podle IEC 60529, určené pro používání v místech s náročnými podmínkami okolního prostředí (např. nadměrná vlhkost, teplo nebo chlad, nebo usazování prachu) a v nebezpečných místech (např. kde je nebezpečí výbuchu), mohou být vyžadována speciální konstrukční provedení. Tato norma se nepoužije pro jističe pro AC a DC provoz, pro které platí IEC 60898-2. Tato norma se nepoužije pro jističe s vestavěnými spouštěmi na reziduální proud, pro které platí IEC 61009-1, IEC 61009-2-1 a IEC 61009-2-2. Pro jističe šroubového typu smí být nutné doplňující požadavky. Pokyn pro koordinaci v podmínkách zkratu mezi jističem a jiným zařízením na ochranu proti zkratu (SCPD) je uveden v příloze D. Pro přísnější podmínky při přepětí mají být použity jističe odpovídající jiným normám (např. IEC 60947-2). Pro prostředí s vyšším stupněm znečištění má být použito krytí poskytující příslušný stupeň ochrany. Jističe v rozsahu platnosti této normy se mohou také používat pro ochranu před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy v závislosti na svých vypínacích charakteristikách a na charakteristikách instalace. Kritérium použití pro takové účely je uvedeno v instalačních předpisech. Tato norma obsahuje všechny požadavky nutné pro zajištění shody s pracovními charakteristikami požadovanými pro tato zařízení typovými zkouškami. Obsahuje také podrobné informace týkající se požadavků na zkoušky a metod zkoušení, které jsou nutné pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek. Tato norma stanoví charakteristiky jističů, podmínky, jimž musí jističe vyhovovat, se zřetelem na jejich činnost a chování v normálním provozu, jejich činnost a chování v případě přetížení, jejich činnost a chování v případě zkratů do jejich jmenovité zkratové schopnosti a na jejich dielektrické vlastnosti; zkoušky, které mají potvrdit, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být pro zkoušky použity; údaje, které mají být vyznačeny na zařízeních; pořadí zkoušek, které mají být provedeny, a počet vzorků (viz příloha C); koordinace v podmínkách zkratu s jiným zařízením pro ochranu proti zkratu (SCPD) přiřazeným ve stejném obvodu (viz příloha D); výrobní kusové zkoušky, které mají být provedeny na každém jističi, aby byly zjištěny nepřijatelné změny materiálu nebo výroby, které by mohly ovlivňovat bezpečnost (viz příloha I).