Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038241
Katalogové èíslo 507715
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments
Datum vydání 01.06.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
91.080.13 - Ocelové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12944-22017
ISO 12944-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506014ČSN EN ISO 12944-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 12944-2 Norma se zabývá klasifikací základních prostředí, kterým jsou ocelové konstrukce vystaveny, a jejich korozní agresivitou. Definuje stupně korozní agresivity atmosfér na základě úbytku hmotnosti (nebo tloušťky) standardních vzorků, popisuje typická atmosférická prostředí vyskytující se v přírodě, kterým jsou ocelové konstrukce vystaveny, a udává postup pro odhad korozní agresivity. Popisuje různé kategorie prostředí pro konstrukce ponořené ve vodě nebo uložené v půdě. Podává informace o některých speciálních korozních namáháních, která mohou být příčinou významného zvýšení korozní rychlosti nebo zvyšují nároky na ochrannou účinnost nátěrových systémů. Korozní namáhání, která odpovídají určitému prostředí nebo stupni korozní agresivity, jsou významným parametrem pro volbu ochranných nátěrových systémů.