Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 752
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756110
Katalogové èíslo 507489
Název dokumentu Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
Anglický název Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management
Datum vydání 01.06.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.05 - Potrubí a jeho součásti pro povrchové odpadní systémy
93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 7522017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503137ČSN EN 752 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 752 Tato norma stanovuje cíle pro odvodňovací a stokové systémy vně budov. Stanovuje funkční požadavky k dosažení těchto cílů i zásady strategie a postupů, týkajících se plánování, navrhování, provádění, obsluhy, údržby a sanace. Norma platí pro odvodňovací a stokové systémy od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt a srážkové vody opouštějí vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou tyto vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. .