Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13789
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730565
Katalogové èíslo 507363
Název dokumentu Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
Anglický název Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method
Datum vydání 01.06.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 137892017
ISO 137892017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503687ČSN EN ISO 13789 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13789 Tato norma stanovuje metodu a podmínky výpočtu ustáleného měrného tepelného toku prostupem tepla a větráním celé budovy a jejích částí. Norma je využitelná jak pro výpočet tepelných ztrát (vnitřní teplota vyšší než venkovní teplota), tak pro výpočet tepelných zisků (vnitřní teplota nižší než venkovní teplota). Pro účely této normy se předpokládá rovnoměrná teplota v celém vytápěném nebo chlazeném prostoru. Výsledek výpočtů může být použit jako vstup pro výpočet roční potřeby tepla a špičkového výkonu vytápění nebo chlazení, pro vyjádření vlastností budovy z hlediska přenosu tepla prostupem a větráním nebo pro posouzení souladu se specifikacemi vyjádřenými hodnotami měrných tepelných toků prostupem a/nebo větráním. Příloha C obsahuje stacionární výpočtovou metodu výpočtu teploty v neklimatizovaném prostoru přiléhajícím ke klimatizovaným prostorům.