Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14644-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 125301
Katalogové èíslo 507280
Název dokumentu Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Anglický název Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.35 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 14644-12015
ISO 14644-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99773ČSN EN ISO 14644-1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14644-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14644-1:2015. Tato část normy ČSN EN ISO 14644 klasifikuje čistotu vzduchu z hlediska koncentrace částic ve vznosu v čistých prostorách, čistých zónách a odlučovacích zařízeních podle definice v normě ISO 14644-7. Pro klasifikační účely se uvažuje pouze frakce částic s kumulativním rozdělením výskytu na základě mezní hodnoty (spodní hranice) v rozmezí od 0,1 µm do 5 µm. Základní metodou pro stanovení koncentrace částic ve vznosu, které se rovnají a jsou větší než jmenovité velikosti částic, v daných místech odběru vzorků, je použití počítačů (jednotlivých) částic ve vznosu na principu rozptylu světla (LSAPC). Tato část ČSN EN ISO 14644 nezahrnuje klasifikaci frakcí částic, které se nacházejí mimo stanovený rozsah velikosti prachových částic 0,1 µm až 5 µm. Koncentrace ultrajemných částic (částice menší než 0,1 µm) budou řešeny v samostatné normě, která specifikuje čistotu ovzduší z pohledu nanočástic. Pro stanovení výskytu makročástic (částic větších než 5 µm) lze použít M deskriptor (viz příloha C). Tato část ČSN EN ISO 14644 nemůže být použita k popisu fyzikálních, chemických, radiologických, živých nebo jiných vlastností částic ve vznosu.