Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0040
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730040
Katalogové èíslo 507252
Název dokumentu Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Anglický název Loads on structures by technical seismicity and their response
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19592ČSN 73 0040 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. Pro posuzování seizmických zatížení od velkých výbuchů platí článek 5.8 a pro posuzování vlivu seizmicity na nadzemní nádrže s vodou platí článek 6.7. Norma neplatí pro návrh a posouzení objektů a konstrukcí, které kmitají vlivem buzení instalovanými stroji nebo zařízením, nebo které jsou přímo pojížděny dopravními prostředky. Norma neplatí pro jaderné elektrárny nebo další typy staveb, které jsou kategorizovány podle Eurokódů do třídy následků CC4.