Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13909-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441314
Katalogové èíslo 507241
Název dokumentu Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
Anglický název Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13909-82016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77468ČSN ISO 13909-8 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13909-8 Tato část ISO 13909 vymezuje zásady a postupy pro zkoušení systematické chyby (vychýlení) [bias] uhlí a koksu, v souladu ostatními částmi ISO 13909.