Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50174-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369071
Katalogové èíslo 507195
Název dokumentu Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
Anglický název Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50174-12018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511677ČSN EN 50174-1 ed. 3 2019A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85555ČSN EN 50174-1 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50174-1 ed. 3 Tato evropská norma stanoví požadavky na následující aspekty kabeláže informačních technologií: a) specifikaci instalace, zajištění kvality dokumentace a postupů; b) dokumentaci a správu; c) provoz a údržbu. Tato evropská norma je použitelná na všechny typy kabeláže informačních technologií včetně univerzálních kabelážních systémů navržených v souladu se souborem EN 50173. Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, požární bezpečnost atd.) a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů.