Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351720
Katalogové èíslo 506973
Název dokumentu Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody
Anglický název Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
33.100 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61800-32018
IEC 61800-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73119ČSN EN 61800-3 ed. 2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 Tato část souboru norem stanovuje požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) pro systémy výkonových pohonů (PDS definovaných v 3.1). Jsou to AC nebo DC motorové pohony s nastavitelnou rychlostí. Jsou stanoveny požadavky na PDS se vstupními a/nebo výstupními napětími (sdružená napětí) měniče do 35 kV AC (efektivní hodnota). Tato norma pokrývá PDS instalované v obytných, obchodních a průmyslových lokalitách s výjimkou trakčních aplikací a elektrických vozidel. PDS mohou být připojovány buď do průmyslových nebo veřejných distribučních sítí. Průmyslové sítě jsou napájeny vyčleněným distribučním transformátorem, který je obvykle v blízkosti nebo uvnitř průmyslové lokality a napájí jenom průmyslové odběratele. Průmyslové sítě mohou být také napájeny svým vlastním elektrickým generátorem. Na druhé straně však může být PDS připojen do veřejných sítí nízkého napětí, které napájejí domovní objekty, které mají obvykle nulový vodič uzemněn.