Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50562
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341523
Katalogové èíslo 506938
Název dokumentu Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
Anglický název Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 505622018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504936ČSN EN 50562 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50562 Tato evropská norma definuje proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti v souladu s EN 50126 pro konvenční elektrické trakční soustavy pro železnice. Tato norma může být také použita pro systémy hromadné dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou a trolejbusové systémy. Všechny tyto systémy mohou být nadzemní, v úrovni terénu a podzemní. Další systémy, včetně těch, které jsou uvedeny níže, nebyly posouzeny, a proto nespadají do rozsahu platnosti této evropské normy: - trakční systémy v hlubinných dolech, - jeřáby, přepravní plošiny a podobné přepravní zařízení na kolejnicích, dočasné stavby (např. výstavní konstrukce), pokud tyto nejsou napájeny přímo nebo přes transformátory ze systému trakčního vedení a nejsou ohroženy trakční napájecí soustavou, - visuté lanové dráhy, - pozemní lanové dráhy, - magneticky nadnášené systémy, - železnice s induktivním napájením s bezkontaktním indukčním přenosem energie z elektrické trakční napájecí soustavy do elektricky poháněné hnací jednotky, - železnice, které z důvodu bezpečnosti mají zakrytý podúrovňový napájecí trakční systém. U podobných technologií a podobných nebezpečných scénářů lze použít bezpečnostní zásady uvedené v této normě jako vodítko. Tato evropská norma platí pro konvenční elektrické trakční soustavy, které jsou nové nebo procházejí zásadními změnami.