Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1090-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732601
Katalogové èíslo 506872
Název dokumentu Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Anglický název Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.13 - Ocelové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1090-22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505815ČSN EN 1090-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1090-2 Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí jako konstrukcí nebo jejich dílců zhotovených z: - za tepla válcovaných výrobků z konstrukčních ocelí do třídy S700 včetně; - za studena tvarovaných prvků a plošných průřezů do třídy S700 včetně (pokud nespadají do rozsahu působnosti EN 1090-4); - výrobků z korozivzdorných austenitických, austeniticko-feritických a feritických ocelí vyrobených za tepla nebo tvarovaných za studena; - za tepla zhotovených nebo za studena tvarovaných konstrukčních dutých průřezů, zahrnujících výrobky standardních rozměrů, výrobky vyrobené na zakázku a průřezy vyrobené svařováním. U konstrukčních dílců vyráběných ze za studena tvarovaných prvků a za studena tvarovaných konstrukčních dutých průřezů, které spadají do rozsahu působnosti EN 1090-4, mají požadavky EN 1090-4 přednost před odpovídajícími požadavky této evropské normy. Tuto evropskou normu lze rovněž použít pro konstrukční ocel do S 960 včetně, za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou ověřeny kritérii spolehlivosti a jsou stanoveny další potřebné požadavky. Tato evropská norma stanoví požadavky nezávisle na typu a rozměru ocelové konstrukce (např. pozemní stavby, mosty, plnostěnné nebo příhradové dílce), včetně konstrukcí namáhaných na únavu nebo seizmickým zatížením. Požadavky jsou vyjádřeny třídami provedení. Tato evropská norma se vztahuje na konstrukce navržené podle příslušné části EN 1993. Štětovnice, zarážené piloty a mikropiloty navržené podle EN 1993-5 jsou prováděny podle EN 12063, EN 12699 a EN 14199. Tato evropská norma se vztahuje pouze na provádění převázek, rozpěr a spojů. Tato evropská norma se vztahuje na ocelové dílce spřažených ocelobetonových konstrukcí navržených podle příslušné části EN 1994. Tuto evropskou normu lze použít pro konstrukce navržené podle jiných návrhových pravidel za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou s nimi v souladu a jsou stanoveny další potřebné požadavky. Tato evropská norma zahrnuje požadavky pro svařování betonářské oceli s konstrukční ocelí. Tato norma nezahrnuje požadavky na použití betonářské oceli v železobetonových konstrukcích.