Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 506828
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50173-62018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95428ČSN EN 50173-6 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50173-6 ed. 2 Tato norma specifikuje univerzální kabeláž pro distribuované služby v budovách a může být používána ve spojení se všemi normami souboru EN 50173, které jsou specifické pro prostory: Zahrnuje symetrickou a optickou vláknovou kabeláž. Tato norma specifikuje přímo nebo prostřednictvím odkazů na EN 50173-1: - strukturu a minimální konfiguraci univerzální kabeláže pro distribuované služby v budovách; - rozhraní na vývodu služeb (SO); - požadavky na vlastnosti pro spoje a kanály kabeláže; - požadavky na provedení a volby; - požadavky na vlastnosti pro součásti kabeláže; - požadavky shody a ověřovací postupy. Tato norma vzala v úvahu požadavky specifikované v aplikačních normách vyjmenovaných v EN 50173-1. Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.