Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50527-2-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367922
Katalogové èíslo 506765
Název dokumentu Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory
Anglický název Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.40 - Implantáty pro chirurgii, protetiku a ortotiku
17.240 - Měření radiace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50527-2-22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50527-2-2 Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardioverzními defibrilátory (ICD) a prostředky pro srdeční resynchronizační léčbu s přidruženými defibrilačními funkcemi (CRT-D). Uvažovány jsou pouze prostředky daného typu s transvenózně implantovanými vodiči. Nabízí rozdílné přístupy při provádění hodnocení rizik. Účelem specifického hodnocení je určení rizika u zaměstnanců s implantovanými prostředky ICD a CRT-D, které vyplývá z vystavení elektromagnetickým polím na pracovišti. Hodnocení zahrnuje pravděpodobnost klinicky vý-znamných účinků a bere v úvahu jak přechodné, tak dlouhodobé vystavení uvnitř specifických oblastí na pracovišti. Metody popsané v rozdílných přístupech je přípustné použít také při hodnocení oblastí, které jsou veřejně přístupné. Kmitočtový rozsah, který se má sledovat, je od 0 Hz do 3 GHz. Pokud nejsou překročeny meze vystavení, nedochází při kmitočtech vyšších než 3 GHz k žádnému zhoršení činnosti daných prostředků, jež jsou předmětem této zvláštní normy.