Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC/TS 62786
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 339200
Katalogové èíslo 506733
Název dokumentu Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí
Anglický název Distributed energy resources connection with the grid
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC/TS 627862017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC/TS 62786 Tato technická specifikace poskytuje zásady a technické požadavky na rozptýlené zdroje energie (DER) připojené k distribuční síti. Vztahuje se na plánování, návrh, provoz a připojení DER k distribuční síti. Obsahuje obecné požadavky, schéma zapojení, volbu rozváděčů, normální provozní rozsah, odolnost proti rušení, odezvu činného výkonu na odchylku kmitočtu, odezvu jalového výkonu na odchylky napětí a změny napětí, EMC a kvalitu elektrické energie, ochrana rozhraní, připojení a zahájení výroby elektrické energie, řízení činného výkonu, monitorování, řízení a komunikaci a zkoušky shody Tento dokument specifikuje požadavky na rozhraní pro připojení výroben elektřiny k distribuční síti provozované při jmenovitém kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. DER zahrnuje rozptýlenou výrobu a trvale připojené sklady elektrické energie ve formě synchronních generátorů, asynchronních generátorů, měničů atd., připojených k distribuční síti středního napětí (MV) nebo nízkého napětí (LV). POZNÁMKA: Mobilní zařízení skladující elektrickou energii (například elektromobily) jsou zvažovány pro příští vydání. Požadavky tohoto dokumentu mohou být, kde je to vhodné, nahrazeny zákony a předpisy.