Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13231-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736374
Katalogové èíslo 506725
Název dokumentu Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení
Anglický název Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13231-52018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505976ČSN EN 13231-5 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13231-5 Tato norma specifikuje postupy pro plánování provádění reprofilace kolejnic včetně popisu povrchových vad kolejnic. Rozsah normy pokrývá práce jak v běžné koleji, tak výhybkách a výhybkových konstrukcích prováděné stroji podle souboru EN 14033 a souboru EN 15746. Norma platí pro vignolovy kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a více podle EN 13674-1.