Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 506541
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50173-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50173-4 ed. 2 Tato norma specifikuje univerzální kabeláž v obytných prostorech. Obytný prostor může obsahovat jednu nebo více budov nebo může být uvnitř budovy, která obsahuje více než jeden obytný prostor. Zahrnuje symetrickou, optickou vláknovou kabeláž a koaxiální kabeláž. Tato norma specifikuje univerzální kabeláž ve dvou skupinách aplikací: - informačních a komunikačních technologiích (ICT); - vysílacích a komunikačních technologiích (BCT). Tato norma specifikuje přímo nebo prostřednictvím odkazů na EN 50173-1: - strukturu a minimální konfiguraci univerzální kabeláže v rámci obytných prostorů; - rozhraní na telekomunikačním vývodu (TO) a vývodu vysílání (BO); - požadavky na vlastnosti pro spoje a kanály kabeláže; - požadavky na provedení a volby; - požadavky na vlastnosti pro součásti kabeláže; - požadavky shody a ověřovací postupy. Tato norma vzala v úvahu požadavky specifikované v aplikačních normách vyjmenovaných v EN 50173-1. Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.