Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12261
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257863
Katalogové èíslo 506503
Název dokumentu Plynoměry - Turbínové plynoměry
Anglický název Gas meters - Turbine gas meters
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 122612018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505333ČSN EN 12261 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12261 Tento dokument stanovuje podmínky měření, požadavky a zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost axiálních a radiálních turbínových plynoměrů třídy 1,0, s mechanickým indikačním zařízením, dále uváděných jako měřidlo(a), které(á) mají přípojky pro měření průtoku plynu v ose potrubí. Tento dokument platí pro turbínové plynoměry používané pro měření objemu topných plynů 1. a 2. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437, při maximálních pracovních tlacích až do 420 bar, skutečných průtocích až do 25 000 m3/h v rozsahu teplot alespoň 40 K a pro rozsah teploty vnějšího prostředí alespoň 50 K. Tento dokument platí pro plynoměry, které jsou instalovány v místech s nevýznamnými vibracemi a rázy a v: - uzavřených prostorech (vnitřních a venkovních s ochranou specifikovanou výrobcem) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti; nebo, jestliže je to specifikováno výrobcem, - otevřených prostorech (venkovních bez jakékoliv ochrany) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti; a v místech s elektromagnetickými poruchami. Pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak: - všechny použité tlaky jsou přetlaky; - všechny ovlivňující veličiny, kromě zkoušené veličiny, jsou udržovány relativně konstantní na jejich referenční hodnotě.