Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-1 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 506476
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50173-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90129ČSN EN 50173-1 ed. 3 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50173-1 ed. 4 Tato evropská norma specifikuje: a) strukturu a konfiguraci páteřních kabelážních subsystémů univerzálních kabelážních systémů v typech prostorů a/nebo na místech definovaných dalšími normami souboru EN 50173; b) požadavky na přenosové vlastnosti kanálu a vlastnosti prostředí pro podporu norem souboru EN 50173 (které berou v úvahu požadavky stanovené v normách pro aplikace vyjmenované v příloze F); c) požadavky na vlastnosti spoje pro podporu norem souboru EN 50173; d) referenční provedení páteřní kabeláže pro podporu norem souboru EN 50173; e) požadavky na vlastnosti součástí pro podporu norem souboru EN 50173; f) zkušební postupy pro ověření shody s požadavky na přenosové vlastnosti kabeláže v souboru norem EN 50173. Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.