Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19011
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010330
Katalogové èíslo 506469
Název dokumentu Směrnice pro auditování systémů managementu
Anglický název Guidelines for auditing management systems
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.100.70 - Systémy managementu
03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 190112018
ISO 190112018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90788ČSN EN ISO 19011 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19011 Dokument poskytuje návod organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných ve velkých organizacích rozsáhlými týmy auditorů i auditů prováděných ve velké, nebo malé organizaci jedním auditorem. Tento návod lze vhodně přizpůsobit předmětu, složitosti a rozsahu programu auditů. Tento dokument se soustřeďuje na interní audity (první stranou) a audity prováděné organizacemi u jejich externích poskytovatelů a dalších externích zainteresovaných stran (druhou stranou). Tento dokument může být použit i pro externí audity prováděné za jiným účelem, než je certifikace systému managementu třetí stranou.